Abreu Gunnarsson Juridik


FRÅN AVSLAG TILL BEVILJANDE

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > RÄTTSOMRÅDEN > MIGRATIONSRÄTT > FRÅN AVSLAG TILL BEVILJANDE

Ändra ett avslag till ett beviljande hos Migrationsdomstolen - uppehållstillstånd


Att ha kontakt med Migrationsverket eller andra myndigheter är inte helt enkelt och det kan vara bra att ha koll på vissa grundläggande saker. Det kan exempelvis vara bra att veta vad som egentligen händer om du inte får uppehållstillstånd i Sverige. Vad behöver du göra när Migrationsverket meddelar att du inte får stanna eller inte får resa in i landet?


Den här texten är till för dig som har fått ett avslag på din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Du kommer att ledas genom de olika momenten som är viktiga för att överklaga ett avslag från Migrationsverket. 


 1. Lämna in ansökan om uppehållstillstånd

  Det första du behöver göra är att ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Hur du ansöker om uppehållstillstånd beror på vilken situation som blir gällande för den som vill flytta till Sverige eller redan befinner sig i Sverige. Om du redan befinner dig i landet kan du gå in på Migrationsverkets hemsida för att reda ut vad som gäller för just dig. För dig som har för avsikt att flytta till en nära anhörig i Sverige finns det information att läsa hos Migrationsverket via denna länk.  Utöver detta finns det fler sätt att ansöka om uppehållstillstånd och det går att läsa mer om det på Migrationsverkets hemsida. 


 2. Invänta ett beslut från Migrationsverket

  Efter att du lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket kommer myndigheten att utreda ditt ärende. Så snart en handläggare anser att det finns tillräckligt med underlag för att besluta om du ska få uppehållstillstånd i Sverige, kommer du att få ett beslut. Beslutet kommer ofta i brevlådan, men ibland kan du behöva få ta del av beslutet direkt på Migrationsverkets kontor. 

  Om det står i ditt beslut att du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd innebär det att Migrationsverket har beslutat att du inte får vara i Sverige. Om du tycker att Migrationsverkets bedömning verkar riktig och korrekt kan du välja att acceptera domen och därmed inte komma till Sverige eller välja att lämna landet om du redan befinner dig här. Om du däremot anser att Migrationsverkets beslut inte är rätt och du i och med det inte håller med om att du inte ska få uppehållstillstånd i Sverige, har du möjlighet att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen.


 3. Så här skriver du ett överklagande till Migrationsdomstolen

  För att kunna överklaga ett beslut från Migrationsverket behöver du förstå varför handläggaren på Migrationsverket valde att avslå din ansökan om uppehållstillstånd. När du har förstått myndighetens orsak till att inte låta dig bo i Sverige måste du bevisa att du har rätt att befinna dig här och att beslutet är felaktigt. Det är genom överklagandet som du kan förklara för Migrationsdomstolen varför beslutet att inte bevilja dig tillstånd att uppehålla dig i Sverige är felaktigt. Därför ska det framgå hur du vill att migrationsverkets beslut ska ändras, till exempel att du ska beviljas förlängt uppehållstillstånd eller beviljas ett nytt uppehållstillstånd. Det är viktigt att du är tydlig med hur du vill att beslutet ändras, annars finns det en risk att Migrationsdomstolen inte förstår hur du egentligen önskar ändra myndighetens beslut. Otydlighet kan dessvärre kosta dig ett positivt beslut i dessa lägen. Det är även viktigt att du meddelar vilket beslut ditt överklagande avser för att både Migrationsverket och Migrationsdomstolen enkelt ska kunna hitta ärendet.

  Migrationsmål sorteras inom juridiken under förvaltningsrättsliga ärenden. Förvaltningsrättsliga ärenden är i huvudregel skriftliga, men vid vissa omständigheter finns det möjlighet att få en muntlig förhandling hos Migrationsdomstolen. En muntlig förhandling kan vara aktuell vid de tillfällen där du anser att de skäl du har för att få bo i Sverige, framkommer bättre om du själv får berätta om dem. Det kan även vara bra för dig som har svårt att uttrycka dig i skrift att komma till Migrationsdomstolen. Glöm dock inte att en muntlig förhandling inte är en rättighet, det är enbart en möjlighet som kan beviljas när skäl talar för det.

  När du har specificerat vad du vill och vilket ärende det avser behöver du utveckla varför. Ett sätt att utveckla varför du har rätt till ett svenskt uppehållstillstånd är att samla bevisning i målet. Det kan röra sig om vissa dokument som du behöver skicka in som bevisning i samband med ditt överklagande, till exempel underlag som styrker försörjningskravet. Underlaget du lämnar in tillsammans med ditt överklagande kan vara till stor hjälp för dig när det gäller att bevisa att du har rätt att stanna i Sverige. Det är viktigt att du är införstådd med att du själv ansvarar för att all nödvändig bevisning lämnas in till Migrationsdomstolen när du överklagat ett migrationsrättsligt ärende. För det fall att du missar att skicka in viss bevisning i tid riskerar du att inte få med underlaget i beslutet, vilket givetvis kan få fatala konsekvenser för din särskilda situation.

  Det finns ingen lagregel som säger exakt vilken bevisning som får lämnas till domstolen i ärenden om uppehållstillstånd, vilket gör att du bör skicka in det som styrker att du har rätt i aktuellt ärende. Hemlandspass är dock något som är mycket vanligt förekommande i sådana mål, med anledning av att det styrker vem du är. Om du inte har ett hemlandspass och inte heller kan införskaffa ett nytt pass kan det bli svårt för dig att ansöka om ett svenskt uppehållstillstånd. Det är inte omöjligt, men då måste du lämna in annan bevisning som visar vem du är.


 4. Skicka in överklagandet till Migrationsverket

  När du är färdig med ditt överklagande är det viktigt att du lämnar in det innan tidsfristen löpt ut. När det handlar om migrationsrättsliga ärenden är det ofta tre veckor överklagandetid räknat från den dagen du delgavs beslutet. För det fall att du missar att överklaga Migrationsverkets beslut inom rätt tid, förlorar du din möjlighet att överklaga beslutet. Då är myndighetens beslut gällande och det kan inte ändras.

  Det framgår på beslutets sista sida när du senast ska överklaga beslutet och var du ska skicka det. Eftersom att det är Migrationsverket som har beslutat i ärendet, är det även den myndigheten som ska ta emot överklagandet. Migrationsverket skickar sedan överklagandet till Migrationsdomstolen om överklagandet bedöms ha inkommit i rätt tid.

  Om du känner att det är svårt att överklaga Migrationsverkets beslut är det viktigt att kontakta en jurist i god tid. Juristen kan hjälpa dig att skriva hela överklagandet och skicka det till Migrationsverket. Ditt ombud ser även till att svara på samtliga yttranden hos Migrationsdomstolen.

  Om du skickar överklagandet med posten är det viktigt att du skickar det minst två arbetsdagar innan överklagandet ska ha vara framme hos Migrationsverket. När överklagandet kommer fram till Migrationsverket kommer myndigheten att titta ditt ärende igen, för att dubbelkolla att de inte har fattat ett uppenbart felaktigt beslut. Om myndigheten trots genomgången anser att beslutet är korrekt, skickas ditt ärende vidare till Migrationsdomstolen som prövar ditt ärende.


 5. Vänta på Migrationsdomstolens dom

  Beslutet lämnas in av dig till Migrationsverket. Om myndigheten inte anser att beslutet ska ändras får Migrationsdomstolen ta del av beslutet.

  När Migrationsdomstolen har fått ditt ärende blir du kontaktad för det fall att domstolen önskar få mer information av dig. Migrationsdomstolen går därefter igenom ditt ärende och när målet är tillräckligt utrett meddelas en dom i målet. Migrationsdomstolens dom är möjlig att överklaga till Migrationsöverdomstolen. För att Migrationsöverdomstolen ska titta på ditt ärende krävs det ett så kallat prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen är den sista instansen för frågor gällande migrationsrätt, det vill säga frågor om uppehållstillstånd, visum, arbetstillstånd, svenskt medborgarskap med mera.

  Ett beslut som överklagas i rätt tid är inte gällande. I de flesta ärenden innebär det att du har rätt att stanna i Sverige under tiden du överklagar och till dess att du har en lagakraftvunnen dom.


 6. Ta hjälp med ditt överklagande

  Det kan vara bra att ta hjälp av någon med erfarenhet att överklaga Migrationsverkets beslut. I merparten av ärendena är överklagandet till Migrationsdomstolen det sista som sägs i ett migrationsrättsligt ärende, eftersom att det är svårt att få tillstånd hos Migrationsöverdomstolen. Ta därför hjälp i tid. En migrationsjurist från Abreu Gunnarsson Juridik kan biträda dig gentemot Migrationsverket och vägleda dig genom processen.

Kontakta migrationsjuristen här: