Abreu Gunnarsson Juridik


ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor för Abreu Gunnarsson Juridik AB

 

Tjänster

 

1. Avtalet om uppdraget är ett avtal med Abreu Gunnarsson Juridik AB och inte med någon fysisk person som har anknytning till juristbyrån. Ert uppdrag accepteras som ett uppdrag för juristbyrån och inte för en enskild fysisk person. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Alla personer som arbetar för eller anlitas av juristbyrån omfattas av dessa villkor och dessa personer ska under inga omständigheter ha något individuellt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lag.

 

2. Enligt dessa villkor ska alla aspekter och frågeställningar anses vara ett enda uppdrag även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, handhas av flera olika jurister inom juristbyrån, adresserar flera rättsområden, flera separata fakturor ställs ut eller vi företräder flera juridiska och/ eller fysiska personer.

 

 

Arvoden och kostnader

 

3. Abreu Gunnarsson Juridik AB strävar efter att erbjuda klienten en tydlig kostnadsbild. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Arvodesbelopp anges inklusive moms gentemot privatpersoner och exklusive moms gentemot näringsidkare.

 

4. Om vi inte avtalar annat fastställs arvodet efter nedlagd tid. Begreppet nedlagd tid innefattar samtligt arbete inom ramen för uppdraget, bland annat jävskontroll, upprättande av akt samt avslutande åtgärder och övriga administrativa åtgärder.

 

Vi debiterar för varje påbörjad kvart, dock minimum en timme per ärende.

 

5. Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar vi begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

 

 

Fakturering

 

6. Om inte annat avtalats fakturerar vi månadsvis via e-post eller vanlig post.

 

7. I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.

 

8. I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

 

9. Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 14 dagar efter fakturadatum.

 

10. Våra fakturor för nedlagt arbete kommer adresseras till er, i egenskap av klient. Varje faktura anger förfallodag. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen i enlighet med tillämplig lag.

 

 

Identifiering av klienter

 

11. Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver (verkliga huvudmän) liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller är vi skyldiga att behålla.

 

12. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen och/eller motsvarande funktion i annat land där vi har verksamhet. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen eller motsvarande funktion. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

 

13. Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som vi har uppfattat åligger oss enligt punkterna 11 och 12.

 

 

Personuppgifter

 

14. Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. All behandling av personuppgifter vid våra kontor sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

 

Rådgivning

 

15. Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag vare sig skatt eller möjliga skattekonsekvenser.

 

16. Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

 

 

Ansvarsbegränsning

 

17. Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse från vår sida är begränsat till tio miljoner kronor per uppdrag. Vi accepterar inte någon skyldighet att utge viten.

 

18. Vårt ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

 

19. Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från juristbyrån.

 

20. Om det inte är särskilt avtalat kommer vi inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar. Oavsett detta ansvarar vi inte för skada eller försening som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

 

Kommunikation

 

21. Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter på flera olika sätt såsom via internet, e-post och videosamtal. Dessa är effektiva kommunikationssätt, vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar.

 

22. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

 

Immateriella rättigheter och sekretess

 

23. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter tillhör oss, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

 

24. Vi skyddar den information som ni lämnar till oss på lämpligt sätt och i enlighet med tillämpliga regler om dataskydd.

 

 

Intressekonflikt

 

25. Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger innan vi åtar oss ett uppdrag. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

 

 

Hantering av handlingar

 

26. När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara och/eller lagra digitalt eller i pappersform alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag. Det innebär att vi inte kan tillmötesgå en begäran om att återlämna eller förstöra ett dokument eller en handling innan arkiveringstiden har löpt ut utan att behålla en kopia.

 

 

Klagomål eller krav mot juristbyrån

 

27. Vi vill säkerställa att ni är nöjd med våra tjänster och att de uppfyller era förväntningar. Om ni, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål ska ni underrätta ansvarig jurist så snart som möjligt.

 

28. Krav som har samband med rådgivning som någon enhet inom juristbyrån har lämnat ska framställas till ansvarig jurist så snart som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er.

 

29. Inte under några omständigheter kan ett krav framställas senare än tio år efter det att den rådgivning som kravet avser lämnades.

 

 

Ändringar

 

30. Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats, www.agjuridik.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats.

 

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

 

31. För det fall tvist uppkommer med anledning av detta avtal ska svensk lag tillämpas vid

prövningen av tvisten.

 

32. Behörig domstol är Stockholms tingsrätt.
De allmänna villkoren är antagna av Abreu Gunnarsson Juridik AB den 1 november 2021.

De allmänna villkoren som var aktuella fram till och med den 31 oktober 2021 återfinns här. 

Kontakta oss: