Abreu Gunnarsson Juridik


OM BYGGLOVSPROCESSEN

Hur du går tillväga i ett bygglovsärende


Att ansöka om bygglov kan många gånger kännas övermäktigt och svårtillgängligt. Det är mycket att hålla koll på, därför ska jurist Alicia Abreu Gunnarsson i denna artikel så enkelt som möjligt tydliggöra hur bygglovsprocessen går till.

 

 1. Förbered din ansökan om bygglov

  Din ansökan behöver innehålla ritningar, beskrivningar samt andra uppgifter som kan komma att behövas inför prövningen om ett bygglov ska beviljas. Exakt vad som behövs för din ansökan beror på projektets karaktär. De mer omfattande projekten kräver naturligtvis mer ingående dokumentation. Kommunen ska endast kräva dokument såsom ritningar i den omfattning som krävs för att byggnadsnämnden ska kunna behandla ditt ärende. 

  Du som ansöker om bygglov bör redan tidigt undersöka vilka servitut, nyttjanderätter med mera som eventuellt finns på marken du avser att bygga. I detta skede kan det vara bra att anlita en sakkunnig som hjälper dig att utreda situationen om du har för avsikt att bygga något av större beskaffenhet.

  När din ansökan är färdigställd ska den skickas in till den kommun som berörs av bygglovet.


 2. Byggnadsnämnden prövar din ansökan om bygglov

  Efter att du lämnat in din ansökan om bygglov till kommunen kommer byggnadsnämnden att göra en prövning av din ansökan. Innan ett beslut fattas angående ditt bygglov ska ärendet beredas där ett förslag till beslut meddelas. När byggnadsnämnden sedan sammanträder kommer de att fatta beslut angående din ansökan.

  Om din bygglovsansökan är ofullständig kommer du att föreläggas att komplettera inom en viss tid. Om du inte kompletterar i rätt tid riskerar du att din ansökan avvisas eller att du får ett beslut på de befintliga handlingarna. När din ansökan anses vara fullständig börjar en tio-veckors tidsfrist löpa. Byggnadsnämnden behöver fatta ett beslut i ditt ärende inom dessa tio veckor, om det inte är nödvändigt med en förlängning.


 3. Du får ett beslut avseende din ansökan om bygglov

  När byggnadsnämnden har fattat sitt beslut kan du antingen på börja bygget i enlighet med bygglovet, eller överklaga beslutet till Länsstyrelsen för det fall att bygglovet inte har beviljats i sin helhet.

  Ett överklagande skall komma in till kommunen inom tre veckor och det är av yttersta vikt att den tidsfristen efterlevs.

  Ett beslut om att ge bygglov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om det inte har fått laga kraft.


 4. Vad kan juristbyrån hjälpa dig med avseende ditt bygglovsärende?

  En jurist från Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig att upprätta yttranden samt överklaganden. Ofta kan det hjälpa att ta hjälp med yttranden redan när ärendet är hos byggnadsnämnden eller länsstyrelsen, då beslutsfattarna kan få ett annat perspektiv på frågan innan beslut meddelas. Kontakta juristbyrån direkt för att boka ett möte angående din bygglovsprocess.

Tillbaka