Abreu Gunnarsson Juridik

VETERINÄRANSVARSNÄMNDEN

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > RÄTTSOMRÅDEN > TILLSTÅND > VETERINÄRANSVARSNÄMNDEN

Ärende vid Veterinäransvarsnämnden

Det händer ibland att djurägare inte är nöjda med den behandling dess djur har fått. För det fall att djurägaren anser att det är ett allvarligt fel kan det innebära att du som veterinär blir anmäld hos Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, veterinäransvarsnämnden. I denna text kommer vi att vägleda dig i hur processen ser ut, för att du lättare ska kunna ta tillvara på dina rättigheter som veterinär när du och djurägaren inte är överens om vad som skett.

 

 1. Vad är Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård?
  När en djurägare eller en tillsynsmyndighet menar att djurhälsopersonal har behandlat ett djur felaktigt kan det anmälas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Nämnden har till uppgift att utreda om den anmälda personen har brustit i sin yrkesutövning. För det fall att nämnden kommer fram till att det har skett, kan en disciplinpåföljd tilldelas. De disciplinpåföljder som finns till förfogande är erinran eller varning.

  Därutöver prövar ansvarsnämnden också frågor om prövotid, återkallelse av legitimation eller godkännande, samt begränsningar i förskrivningsrätten. Jordbruksverket är den instans som har möjlighet att ta upp dessa frågor inför nämnden.

 2. Vad har Ansvarsnämnden för behörighet?
  Nämnden har möjlighet att meddela disciplinära påföljder mot djurhälsopersonal. Det är ändock endast fel i den veterinärmedicinska delen i yrkesutövningen som prövas. Där omfattas arbete som utförs för att diagnostisera, undersöka, eller behandla djur. Även journalföring och upprättande av intyg anses vara veterinärmedicinska uppgifter. Därtill kan uteblivna åtgärder vara sådant som prövas inom ramen för veterinäransvarsnämndens behörighet.
   
 3. Vilka påföljder kan Veterinäransvarsnämnden utdela?
  Det finns som nämnts två direkta disciplinpåföljder, erinran och varning. De utdelas då djurhälsopersonalens arbete inneburit att det inte har utförts i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan även ske då annat fel att förekommit. Det krävs dock att felet ska ha påverkat eller äventyrat syftet med personalens arbetsinsats.

  Det finns en möjlighet för ansvarsnämnden att meddela en prövotid som löper under tre år, för det fall att felet är så allvarligt att en varning inte är tillräcklig. Jordbruksverket kan begära att en person skall åläggas en prövotid.

  En veterinärs legitimation kan återkallas av Veterinäransvarsnämnden vid situationer då personen visat sig grovt oskicklig vid utövandet av yrket eller på annat sätt visat sig olämplig. Om personen under prövotiden återigen uppvisat oskicklighet kan legitimationen återkallas. Därutöver kan legitimation återkallas på grund av sjukdom. Frågan kan tas upp av Jordbruksverket och inte av djurägare eller annan enskild.

 4. Vad händer efter en anmälan från en djurägare eller tillsynsmyndighet
  Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård går igenom anmälan för att säkerställa att samtliga formkrav är uppfyllda. När det är klargjort får djurhälsopersonalen som anmälts möjlighet att bemöta anmälan genom ett föreläggande. I föreläggandet får du ta del av hela anmälan. Ditt svar översänds därefter till anmälaren och det är möjligt för denne att bemöta svaret. Finns inget ytterligare att tillföra målet behöver man du svara därefter.

  Slutligen översänds en remiss till Jordbruksverket för yttrande. Yttrandet delges sedermera båda parter i målet. Efter det är det återigen möjligt att inkomma med synpunkter.

  Ansvarsnämnden håller därefter ett sammanträde och fattar beslut utifrån allt underlag som framkommit i ärendet. Handläggningstiden är ungefär ett år för nämnden.

 5. Överklagande av Ansvarsnämndens beslut
  Om du får ett negativt beslut mot dig finns det en möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping. Blir det ytterligare ett negativt slut kan du överklaga till Kammarrätten i Jönköping och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen. Det är du som anmäld, anmälaren och Jordbruksverket som kan överklaga beslutet.

  Överklagandet skickas till Ansvarsnämnden, men ställs till Förvaltningsrätten i Jönköping. Det ska lämnas in senast tre veckor från dagen du tog del av beslutet. Det är viktigt att du är tydlig med vad du önskar att Förvaltningsrätten skall göra i ditt ärende, ha således tydliga yrkanden. Därutöver behöver du tydligt klargöra varför du har rätt och domstolen skall ändra beslutet.

  Hos domstolen har du återigen möjlighet att utveckla din talan och förklara varför domstolen skall döma i enlighet med dina yrkanden.

  Om du önskar hjälp av en jurist är du välkommen att kontakta oss.
Tillbaka