Abreu Gunnarsson Juridik

PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > RÄTTSOMRÅDEN > MIGRATIONSRÄTT > PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Hur får man ett permanent uppehållstillstånd?

 

Att få permanent uppehållstillstånd är en viktig milstolpe för många människor som har flyttat till Sverige för att bygga upp en ny framtid. Det är en process som kan vara utmanande och tidskrävande, men om man lyckas kan det ge en trygghet och stabilitet som är svår att uppnå på annat sätt. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige och hur man överklagar ett beslut om permanent uppehållstillstånd.

 

 1. Vad är ett permanent uppehållstillstånd?

  Ett permanent uppehållstillstånd är ett tillstånd som ger en person rätt att vistas och arbeta i Sverige på obestämd tid. Man får ta vilket jobb som helst och tillståndet är alltså inte knutet till en särskild typ av arbete. Det ger också en person möjlighet att resa in och ut ur landet utan att behöva ansöka om visum varje gång. I Sverige kan man få permanent uppehållstillstånd om man har bott och arbetat i här under en viss tid och uppfyller vissa krav.

 2. Vem kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige?

  För att kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige måste man uppfylla vissa krav. Om man har uppehållstillstånd på grund av anknytning kan man få permanent uppehållstillstånd efter tre år, 5 kap. 3 g § utlänningslagen.  Om man har uppehållstillstånd på grund av arbete kan man få permanent uppehållstillstånd efter fyra år, 5 kap. 5 § utlänningslagen. Detsamma gäller för personer med EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå. Ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas om personen kan försörja sig, och det med hänsyn till dennes förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas, 5 kap. 7 § utlänningslagen.

  Kravet om försörjning för permanent uppehållstillstånd gäller inte om personen är ett barn, eller har rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Kravet gäller inte heller om det finns särskilda skäl. Kravet om förväntat levnadssätt gäller inte om personen är under 15 år. Kraven i 7 § gäller inte en utlänning som ska beviljas permanent uppehållstillstånd då denne är kvotflykting, 5 kap. 8 § utlänningslagen. 

 3. Hur ansöker man om permanent uppehållstillstånd i Sverige?

  För att ansöka om permanent uppehållstillstånd i Sverige måste man fylla i en ansökningsblankett och lämna in den till Migrationsverket. Man måste också lämna in dokument som styrker ens identitet och vistelsetid i Sverige, samt dokument som styrker ens ekonomiska situation. Om man ansöker på grund av arbete måste man också lämna in dokument som styrker ens anställning och att anställningen uppfyllt alla krav under tiden man arbetat i Sverige.

  Det kan vara en komplicerad process att ansöka om permanent uppehållstillstånd och det är viktigt att man har alla nödvändiga dokument och uppgifter klara innan man påbörjar ansökningsprocessen. Om man inte har tillräckligt med information eller om det uppstår problem under ansökningsprocessen kan det vara en bra idé att söka hjälp från en juridisk rådgivare som arbetar särskilt med migrationslagstiftningen.

 4. Grundläggande information om överklagande

  När en ansökan om permanent uppehållstillstånd avslås kan man i vissa fall överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det att man fick beskedet från Migrationsverket. Det är viktigt att notera att man bara kan överklaga på vissa grunder, till exempel om det finns felaktiga fakta eller om myndigheten har tolkat lagstiftningen felaktigt. För att vinna framgång med ett överklagande är det inte tillräckligt att man inte gillar beslutet.

  För att överklaga beslutet behöver man skriva en skriftlig motivering där man beskriver varför man anser att beslutet är felaktigt. Det är viktigt att använda ett korrekt språk och att formulera sig tydligt och konkret. Ha specifika yrkanden med en förklaring om viken ändring som önskas och utveckla sedan argumenten efter det. Dessutom behöver man skicka in ytterligare dokumentation som styrker sina påståenden, bevisning.
   
 5. Hur överklagandeprocessen går till

  När man överklagar ett beslut om permanent uppehållstillstånd kommer Migrationsdomstolen att granska överklagandet och ta ställning till om Migrationsverkets beslut ska stå fast eller ändras. Domstolen kan antingen bifalla överklagandet och besluta att ge en person permanent uppehållstillstånd eller avslå överklagandet och fastställa Migrationsverkets ursprungliga beslut. Det finns även en möjlighet för Migrationsdomstolen att återförvisa målet till Migrationsverket för ytterligare utredning.

  Under överklagandeprocessen kan man få möjlighet att delta i en muntlig förhandling där man får möjlighet att presentera sina argument och besvara eventuella frågor från domstolen. Det är dock ovanligt att man får en muntlig förhandling, då huvudregeln är att det är ett skriftligt förfarande.

  Om man inte är nöjd med Migrationsdomstolens dom kan man ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen. Detta måste dock göras inom tre veckor från det att man fick Migrationsdomstolens dom. Det är svårt att få prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen, endast cirka 0,8 procent av alla ansökningar beviljas.


 6. Tips för att öka chanserna att vinna bifall med överklagandet

  För att öka chanserna att vinna bifall med överklagandet är det viktigt att samla in all relevant dokumentation och styrka sitt överklagande så mycket som möjligt. Gå igenom ditt överklagande tillsammans med någon annan för att säkerställa att det är tydligt och att inga viktiga argument har förbisetts. Det kan också vara en god idé att anlita en jurist som kan hjälpa till att skriva överklagandet och hjälpa till med insamlandet av bevisuppgifter.

  Om du önskar hjälp kan vi hjälpa dig.Tillbaka