Abreu Gunnarsson Juridik

ÖVERKLAGA BESLUT OM TOBAKSTILLSTÅND

Överklaga beslut om att avslå en ansökan om tobakstillstånd

 

 1. Granska beslutet
  Läs igenom kommunens beslut noga för att förstå varför tobakstillståndet har nekats. Det finns olika orsaker till att kommunen inte anser att ett tillstånd kan meddelas, men det behöver inte innebära att det inte går att ändra beslutet i domstol. Det går att avgöra först efter att man förstått orsaken till avslaget. Beror det på ett uppenbart missförstånd hos kommunen? Har de förbisett något som är viktigt, som hade gjort att du borde ha fått ett beviljat tillstånd? Det är sådant som är av vikt när du granskar beslutet. Avseende tobakstillstånd är det vanligt att kommunen anser att den personliga lämpligheten brister. Då kan det vara en fördel att se om det är rätt personer som har prövats vid lämplighetsbedömningen. Det kan finnas skäl till att någon som prövats inte ska anses vara en person med väsentligt inflytande i verksamheten och det kan i sådant fall ändra situationen. I vissa fall finns det en möjlighet att kommunen tolkat lagen felaktigt och att det som ansetts vara olämpligt de facto inte är olämpligt enligt lagen och reglerna om tobakstillstånd.


 2. Upprätta ett överklagande
  Skapa en skrivelse där du beskriver varför du överklagar beslutet och vilka argument du har. Det krävs att du är tydlig med vad du vill att domstolen ska göra, annars finns det tyvärr en risk att du går miste om ett resultat som hade kunnat vara fördelaktigt för dig. Stolpa därför upp vilka yrkanden du har, vad du har för grund till att domstolen ska göra som du vill och sen kan du utveckla din talan och förklara närmre hur du menar. Bifoga den bevisning du har och visa var du menar att kommunen har gjort fel i ditt ärende. Glöm inte den juridiska argumentationen, det är alltjämt genom den du vinner framgång.

  Känner du att det är svårt bör du ta hjälp av ett juridiskt ombud i god tid. Å andra sidan går det att hjälpa till även när tiden är knapp, men det är alltid bättre att ha god marginal gentemot tidsfristen.

 3. Överklaga inom tidsfristen
  Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att du fick beslutet. Det är viktigt att du överklagar i tid, för om du missar det behöver du påbörja ett nytt ärende om tobakstillstånd. För att få påbörja ett nytt tillstånd krävs att det föreligger nya omständigheter, annars kommer kommunen eller dess tillståndsenhet inte att pröva ditt ärende igen. Om du ansökte om tillstånd år 2019 innan de nya reglerna trädde i kraft har du dessutom möjlighet att fortsätta sälja tobak under hela processen i domstol. Den möjligheten förlorar du om du inte överklagar i tid. Det innebär att du kan fortsätta med din verksamhet fram till dess att du fått ett slutligt beslut som inte längre går att överklaga.


 4. Lämna in överklagandet
  Skicka in skrivelsen till kommunens beslutande organ, till exempel tillståndsenheten. Överklagandet ska dock vara ställt till förvaltningsrätten som har din kommun som upptagningsområde. Tillsammans med beslutet ska du ha fått en instruktion om hur du kan överklaga. I den instruktionen ska det också framgå till vilken adress du ska skicka överklagandet. Det är ofta möjligt att skicka överklagandet via e-post, men säkerställ alltid att det inkommit rätteligen. Spara bevisning för att du har skickat överklagandet.  Kommunen tittar först om du har lämnat in överklagandet i rätt tid eller inte. När det fastställts att överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas målet till rätt förvaltningsdomstol.

 5. Invänta domstolen
  Nu får du invänta instruktioner från domstolen om vad som kommer att ske härnäst. Om du har begärt anstånd att inkomma med ytterligare uppgifter kommer du troligtvis att få besked om det inom några dagar. När du har kompletterat med det du önskar får kommunens tillståndsmyndighet tid att yttra sig i målet och meddela sina synpunkter på varför ditt tillstånd har nekats.

  Domstolen kommer att hålla dig underrättad om när du behöver göra något. Glöm dock inte att det ändå är bra att själv vara aktiv och följa målet för att inte missa något.

  När domstolen är färdig med handläggningen får du en dom, normalt via e-post. Den kan överklagas först till kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

  Önskar du hjälp med att upprätta ett överklagande eller yttrande kan du kontakta oss på Abreu Gunnarsson Juridik, som gärna bistår dig i processen.Tillbaka