Abreu Gunnarsson Juridik

ABREU GUNNARSSON JURIDIK

RÄTTSOMRÅDEN

På Abreu Gunnarsson Juridik kan du få hjälp med förvaltningsrätt, även kallat myndighetsjuridik då det avser juridiska frågor mellan den enskilde och staten. Myndighetsjuridik innebär den typ av juridik som har med myndigheter att göra. Juristbyrån kan hjälpa dig att överklaga beslut från exempelvis Kommuner, Migrationsverket, Transportstyrelsen, Veterinäransvarsnämnden. Du kan även få hjälp med att upprätta yttranden inför beslut som ska fattas av en myndighet. 

 

Kommun

Kommunen kan besluta om många olika sakfrågor, exempelvis om en offentlig plats är lämplig att nyttjas till ett event, ett så kallat polistillstånd. Kommunen är också första instans i frågor om bygglov och ansökan om strandskyddsdispens. Om du behöver ett serveringstillstånd, eller alkoholtillstånd som det kallas i folkmun, är det återigen kommunen som är första beslutsfattare. Detsamma gäller för tobakstillstånd. För det fall att kommunen inte beviljar dig det tillstånd du sökt kan du vända dig till Abreu Gunnarsson Juridik för att få hjälp med ett överklagande till nästa instans.


Migrationsverket

Beslut som kan vara aktuella hos Migrationsverket är exempelvis beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning, studier eller besök. Det kan även vara avslag på förlängt uppehållstillstånd eller en ansökan om arbetstillstånd. Om migrationsverket meddelat avslag på din ansökan om svenskt medborgarskap kan du få hjälp från myndighetsjuristen att överklaga även det.

  


Hur går det till när du får hjälp av en myndighetsjurist hos

Abreu Gunnarsson Juridik?

1. Till en början

När du behöver hjälp att ändra ett beslut från en myndighet eller kommun kan du vända dig till Abreu Gunnarsson Juridik. Juristbyrån är van med förvaltningsrättsligaärenden och kan biträda dig omedelbart i din process.


Du får prata med en jurist som lyssnar på vilket problem du stött på för att se om det är något juristbyrån kan hjälpa dig med.


Om problemet är av sådan karaktär att du kan lösa det bäst själv kommer du att få veta det. Om du ändå önskar hjälp kommer du givetvis att få det om juristbyrån kan hjälpa dig.

3. Arbetsprocessen

Efter ett antal timmars arbete är överklagandet eller yttrandet färdigt. Du får då möjlighet att gå igenom handlingen och lämna synpunkter innan det skickas iväg till myndigheten eller kommunen.


När samtliga korrigeringar är färdiga är överklagandet eller yttrandet redo att översändas till den aktuella myndigheten.


Oavsett om det är Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, en kommun eller annan myndighet, ska ett överklagande skickas till den instans som fattat beslutet. Det är den första beslutsinstansen som ser om överklagandet har kommit in i rätt tid. Det är av yttersta vikt att överklagandet inkommer i tid, annars kommer det inte att prövas av domstolen, förvaltningsrätten. När myndigheten ser att överklagandet inkommit i tid skickas det till aktuell domstol, exempelvis mark- och miljödomstolen, migrationsdomstolen eller förvaltningsrätten.

2. Arbetet påbörjas

Juristen går igenom beslutet eller förslaget till beslut och tittar på hur det ser ut i förhållande till gällande rättsläge. Har vi en möjlighet att ändra beslutet från myndigheten eller kan vi ändra dess inställning innan beslut fattas?


När juristen har kommit fram till att det finns en chans att ändra myndighetens eller kommunens beslut kommer det faktiska arbetet att påbörjas. Rättskällor letas fram och argumentation för din sak tas fram och ett överklagande tar form.

4. Hos domstolen

Domstolen går igenom ärendet och återkommer till juristen om en komplettering behövs eller om domstolen önskar ett yttrande angående en specifik sakfråga. Du får veta av juristen vad som händer i processen.

När domstolen har tillräcklig information fattas ett nytt beslut i din fråga och en dom meddelas. Förhoppningsvis är det ett positivt beslut och ärendet avslutas, men du bör vara förberedd på att det kan komma ytterligare ett avslag.

För det fall att du får ett ytterligare avslag går juristen igenom vilka alternativ som finns att tillgå. Ibland kan det finnas anledning att överklaga domstolens beslut, men det kan även vara en hög risk att beslutet inte ändras.

Ärendet avslutas!

Vi ger dig personlig service


Enkelt, digitalt och korrekt.

Vår vision

Vår vision är att varje klient ska känna sig sedd och få den juridiska hjälp som önskas. Det ska vara enkelt, digitalt och korrekt när du kontaktar oss.

Varför ska du välja oss?

Vi har valt att fokusera på förvaltningsrätt, vilket gör oss särskilt duktiga inom just det området. Varje klient är speciell och viktig, vilket gör att ditt ärende alltid prioriteras.

När du behöver hjälp med tillståndsansökningar


Du som företagare behöver många gånger ansöka om tillstånd för att bedriva din särskilda verksamhet. Ibland godkänns inte tillståndet, vilket kan föranleda att du behöver överklaga beslutet för att få bedriva den verksamhet du önskar. Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig att överklaga avslag på din verksamhets tillståndsansökningar.

Få hjälp med migrationsrätt


Migrationsverket är den myndighet som hanterar migrationsrättsliga ärenden. Du vänder dig till migrationsverket i samband med ansökan om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap, asyl med mera. När migrationsverket slutligen meddelat sitt beslut är det dessvärre inte alltid positivt. Vid negativa beslut från migrationsverket finns det möjlighet att överklaga beslutet, vilket kan leda till ett ändrat beslut. Abreu Gunnarsson Juridik har möjlighet att hjälpa dig med överklaganden till migrationsverket.

Kontakta oss:

När du behöver hjälp med socialrätt


Frågor om socialrätt kan hanteras av flera olika myndigheter, men det är framförallt försäkringskassan eller pensionsmyndigheten som blir aktuella. Försäkringskassan är den myndighet du vänder dig till bland annat för att få ersättning när du blivit sjuk eller när du ska få föräldrapenning. Försäkringskassan meddelar ofta att de kommer att fatta ett negativt beslut innan beslutet slutligen tas och du har då möjlighet att tillföra ytterligare information. Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig med processen innan och efter beslut.