Abreu Gunnarsson Juridik


INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy


Välkommen till Abreu Gunnarsson Juridiks (AGJ) integritetspolicy. För oss är det viktigt att ni ska känna er trygga i era kontakter med oss och att ni har förtroende för att vi behandlar era personuppgifter på rätt sätt. Här har vi samlad information om vilka personuppgifter vi samlar, lagrar och använder. För att kunna möta omvärlden och nya önskemål från våra kunder i form av förändrade eller nya tjänster, kommer vi att kontinuerligt uppdatera vår integritetspolicy.


AGJ värnar om din integritet. Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg då du anförtror dig personuppgifter till oss.


Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och integritet. I vår policy kan du utläsa hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vad vi använder personuppgifterna till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?

AGJ är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter när du tar kontakt med oss genom e-post, telefon, genom vår hemsida, när du anlitar oss, får ett uppdrag av oss eller genom våra samarbetspartners.

Vid behandling inhämtar vi ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i det fall det skulle behövas. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Vi har rutiner gällande gallring av uppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar AGJ in om dig som kund och i vilket ändamål?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig.
Som utgångspunkt behandlar vi inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vårt ändamål. Vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, när du besöker vår hemsida, när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.

AGJ behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.


Hur kommer du i kontakt med oss vid frågor om dataskydd?
Du kan alltid nå oss på info@agjuridik.se.

Om vi på AGJ gör någon ändring i vår integritetspolicy kommer den senaste versionen finnas tillgänglig på vår hemsida. Om vi beslutar att genomföra ändringar som innebär avgörande förändringar kommer du få information om detta via vår hemsida eller genom e-post.


Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part informeras du om detta.


Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rättighet till tillgång (registerutdrag)
AGJ är öppna och transparanta angående hur vi behandlar dina personuppgifter. För det fall du önskar få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att gå tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).


Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.


Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller
behandlats.
– Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl
för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
– Du invänder mot behandling för direkmarknadsföringsändamål.
– Personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
– Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
AGJ sparar aldrig personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för ändamål med behandlingen


Lämna in ett klagomål
Lämna in ett klagomål Om vi inte vidtar någon åtgärd enligt din förfrågan, upplyser vi dig om orsakerna. Om du inte är nöjd med vårt svar eller hur vi hanterar personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post till info@agjuridik.se. Om du fortfarande inte är nöjd över hur ditt ärende hanteras, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ett klagomål där.

 

Kontakta oss: