Abreu Gunnarsson Juridik

ÅTERKALLAT SERVERINGSTILLSTÅND

Återkallat serveringstillstånd, vad innebär det och vad kan du som restauranginnehavare göra?

 

Ibland sker saker i verksamheten som du inte kunnat förbereda dig på och kommunen väljer att återkalla ditt serveringstillstånd efter ett tillsynsbesök. Normalt sett gäller dessa beslut omedelbart, vilket givetvis kan få förödande konsekvenser för din restaurang. Det finns däremot något du kan göra åt det.

 

 1. Vad händer när en kommun återkallar ett serveringstillstånd?
  När en kommun återkallar ett serveringstillstånd innebär det att innehavaren av tillståndet inte längre har rätt att servera alkohol på den plats där tillståndet funnits. För restaurangen eller baren som är beroende av försäljning av alkohol för sin verksamhet krävs att åtgärder vidtas omedelbart. Om du som tillståndsinnehavare fortsätter att servera alkohol efter att återkallandet kan det leda straffrättsliga påföljder.

 2. Varför återkallas ett serveringstillstånd?
  En kommun återkallar vanligtvis ett serveringstillstånd om innehavaren på något sätt har brutit mot alkohollagen eller andra regler och föreskrifter som gäller för servering av alkohol. Exempelvis kan tillståndet återkallas om det har förekommit alkoholservering till minderåriga eller om det har skett överserveringar där gästerna är påtagligt påverkade av alkoholen. Det kan också återkallas för det fall att det skett förändringar i finansiering eller ägarstrukturen och detta inte har anmälts till kommunen. Ett serveringstillstånd kan även återkallas på innehavarens egen begäran.

 3. Vad kan du göra om ditt serveringstillstånd har återkallats av kommunen?
  Det är möjligt för dig att överklaga kommunens beslut om att återkalla serveringstillståndet till förvaltningsrätten. En överklagan måste normalt lämnas in till kommunen inom tre veckor från det att du delgavs beslutet.

  Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till förvaltningsrätten som är behörig att pröva ärendet, men det ska som sagt lämnas in till kommunen. Kommunen avgör då om överklagandet har inkommit i rätt tid. Om överklagandet har kommit in innan tidsfristen löpt ut kommer det att överlämnas till rätt domstol.

 4. Vad ska ett överklagande om återkallat serveringstillstånd innehålla?
  Överklagandet behöver innehålla en motivering till varför du anser att kommunens beslut är felaktigt och vilka ändringar du önskar. Vanligtvis handlar det om att tillståndet inte ska återkallas, men det kan även avse eventuella varningar eller att återkallandet istället skall bli en varning. Det är viktigt att du är tydlig i din argumentation och att du stödjer dig på den lagstiftning och den praxis som finns om du vill vinna framgång med ditt överklagande.

  I överklagandet bör du också begära att beslutet inhiberas, vilket innebär att det inte ska börja gälla omgående. För det fall att domstolen godtar din begäran om att beslutet ska inhiberas betyder det att det inte kommer att verkställas under domstolsprocessen. Säkerställ att domstolen har uppmärksammat din begäran, så att det prövas tämligen snabbt.

 5. Vad händer när förvaltningsrätten har mottagit ditt överklagande?
  När förvaltningsrätten har tagit emot överklagandet kommer domstolen att pröva beslutet om återkallande av serveringstillståndet på nytt. Det är vanligt att förvaltningsrätten även begär in yttranden från kommunen och dig innan beslutet tas. Det är ett skriftligt förfarande i domstolen och du behöver därför inte närvara i en rättssal.  Domstolen kan antingen upphäva beslutet om återkallande av serveringstillståndet eller fastställa kommunens beslut. Därtill kan domstolen besluta om en varning istället för ett återkallande.

  Om du önskar hjälp med att överklaga ett beslut om återkallande av serveringstillstånd, eller behöver hjälp att yttra dig innan ett beslut har fattats, kan du kontakta oss på Abreu Gunnarsson Juridik.