Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM  UPPEHÅLLSTILLSTÅND

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Vad ska du göra när migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd?

 

Migrationsverket är den myndighet som avgör om du har rätt till uppehållstillstånd i Sverige eller inte. När migrationsverket beslutar att du inte har rätt till uppehållstillstånd får du ett avslag på din ansökan. Det avslaget har du möjlighet att överklaga till migrationsdomstolen som i bästa fall kan ändra beslutet. Men vad händer egentligen och vad behöver du ha koll på avseende överklagandeprocessen?

 

Nedan går vi igenom hur överklagandeprocessen ser ut och vad du bör ha särskild koll på.

 

 

 1. Möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd

  För att du ska påbörja ett ärende om uppehållstillstånd hos migrationsverket behöver du skicka in en ansökan om uppehållstillstånd.Det finns olika sätt att få uppehållstillstånd i Sverige. De olika sätten att få uppehållstillstånd baserar sig på av vilken orsak du vill komma hit. Du kan exempelvis komma till Sverige med anledning av att du har familj här, så kallad familjeanknytning. Du som redan befinner dig i Sverige och har ansökt om uppehållstillstånd med anledning av din familjeanknytning kan läsa mer här och du som vill flytta till någon i Sverige finner mer information här. Ett annat vanligt sätt att få uppehållstillstånd i Sverige är att du först får arbete och därefter ansöker om arbetstillstånd. Därtill finns det fler sätt att ansöka om uppehållstillstånd och det går att läsa mer om det på migrationsverkets hemsida


 2. Beslut från migrationsverket

  När du har skickat in din ansökan om uppehållstillstånd påbörjar migrationsverket sin handläggning. Handläggningstiderna varierar beroende på vilket typ av ärende du har hos migrationsverket. På migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur långa handläggningstiderna är idag. Så snart migrationsverket har handlagt ditt ärende kommer myndigheten att kontakta dig med ett beslut. Om migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd innebär det att du inte får befinna dig i Sverige. Beslutet går att överklagas och om du överklagar innan tiden går ut gäller inte migrationsverkets beslut innan du fått ett nytt slutgiltigt beslut som vunnit så kallad laga kraft.

 3. Hur du kan skriva ett överklagande

  Ett överklagande av migrationsverkets beslut ska skrivas till migrationsdomstolen, men skickas till migrationsverket. Adressen dit du skickar överklagandet brukar finnas på beslutets sista sida. När du skriver överklagandet måste du utgå ifrån vad migrationsverket har skrivit i sitt beslut. Varför anser de att du inte har rätt till ett uppehållstillstånd? Du måste bevisa att de har gjort en felaktig bedömning och att du faktiskt har rätt till att uppehålla dig i Sverige. Var tydlig med vad du vill och varför, annars kan ett potentiellt positivt beslut ändå bli negativt.

  En viktig del i ditt överklagande är din bevisning, hur kan du visa att migrationsverket har fel? Det kan finnas olika dokument som styrker att det du skriver stämmer, de dokumenten bör du använda i ditt överklagande. Du som har ett ärende hos migrationsverket har ett eget ansvar att se till att migrationsverket och migrationsdomstolen får tillgång till de dokument du anser är relevanta.


  Utöver bevisning är det viktigt att du i ditt överklagande hänvisar till korrekta rättskällor som till exempel lagar, förordningar, praxis eller doktrin. Om du kan hitta stöd för dina argument i dessa rättskällor ökar chansen att ditt beslut ändras i migrationsdomstolen.

  Du har även möjlighet att begära att en muntlig förhandling ska hållas hos migrationsdomstolen om du anser att det skulle vara till din fördel. Huvudregeln är dock att processen hos migrationsdomstolen är skriftlig och det är därför svårt att få en muntlig förhandling. Migrationsdomstolen meddelar dig så snart de har fattat beslut om det ska bli en muntlig förhandling eller inte.


 4. Deadline

  När du får ta del av migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd är det av yttersta vikt att du säkerställer hur lång tid du har kvar att överklaga beslutet. Om du missar den deadline som finns kommer du inte att kunna överklaga beslutet. Överklagandetiden räknas från den dag du fick ta del av beslutet (delgavs). Ibland kan du delges i enlighet med förenklad delgivning, vilket innebär att du anses delgiven två veckor räknat från beslutsdatumet. Beslutsdatumet hittar du allt som oftast överst på första sidan av överklagandet. Du har i vanliga fall tre veckor på dig att överklaga räknat från dagen du delgavs beslutet. Glöm inte att det krävs någon dag innan ditt överklagande kommer fram till migrationsverket om du postar beslutet.

  Det kan kännas som att överklagandetiden är mycket kort, vilket den faktiskt är. Det är därför bra att direkt kontakta en jurist som kan hjälpa dig att skriva ditt överklagande. Juristen vet också hur det är möjligt att få mer tid att skriva överklagandet, så tveka inte att höra av dig även om det är kort tid kvar innan överklagandet måste vara inne! Men akta dig för att höra av dig efter att överklagandetiden har löpt ut, då kan inte ens en jurist hjälpa dig.

  När migrationsverket får ta del av ditt överklagande kollar myndigheten först på om det har inkommit i tid eller inte. Därefter går migrationsverket igenom överklagandet för att se om de har fattat ett uppenbart felaktigt beslut. I sällsynta fall ändrar migrationsverket sitt beslut redan i detta skede, men det vanliga är att de håller fast vid vad de angett tidigare. Därefter skickas överklagandet tillsammans med beslutet till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen meddelar dig när de har tagit emot ditt överklagande och du får då ett målnummer som du kan uppge vid kontakten med domstolen.


 5. Migrationsdomstolens beslut

  Migrationsdomstolen kommer att gå igenom ärendet i dess helhet. Migrationsverket och du kommer att få möjlighet att yttra er inför domstolen. Därefter kommer migrationsdomstolen att besluta om en dom i målet. Antingen bifaller de överklagandet eller avslår det beroende på hur de bedömer överklagandet. Det går tyvärr inte att garantera en utgång i ärendet, även om du anlitar en jurist. Men med hjälp av en jurist optimerar du dina chanser att få ett positivt beslut som innebär att du får uppehållstillstånd i Sverige.

  För det fall att du inte får en positiv dom hos migrationsdomstolen har du möjlighet att överklaga domen till Migrationsöverdomstolen. För att Migrationsöverdomstolen ska titta på ditt ärende krävs att du har en särskilt intressant rättsfråga som inte har behandlats tidigare och inte heller framstår som tydlig i lagtexten. Det är därför mycket svårt att få sitt ärende prövat av Migrationsöverdomstolen då domstolen sällan meddelar ett så kallat prövningstillstånd.

  Om du önskar hjälp med att överklaga ett beslut från migrationsverket kan en jurist från Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig!

  Läs mer om uppehållstillstånd.

Kontakta juristen här: