Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DET UPPSTÅR DOLT FEL I HÄST

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > DOLT FEL I HÄST

Dolt fel i häst enligt konsumentköplagen - vad är det egentligen och hur hanterar du det?


Att köpa häst är för många ett stort och betydelsefullt beslut som även kan innebära en stor omställning i vardagen. Men vad gör du som nybliven hästägare när det visar sig att hästen inte uppfyller de förväntningar du hade? Vad gör du i de fall där hästen rent uppenbart har skador som inte framkommit tidigare? I den här artikeln kommer du att få veta lite mer om dolt fel i häst enligt konsumentköplagen och hur du ska hantera det.

 

 

Hur vet du vilken lag som ska användas vid hästköp?

 

När du köper en häst är finns det två olika lagar som kan bli aktuella i samband med köpet, konsumentköplagen eller köplagen. Vilken lag som blir tillämplig beror på om säljaren och köparen genomför köpet som ett företag eller en privatperson.

 

Här kan du se vilken lag som blir tillämplig i de olika situationerna:

 

Säljare är företag - köpare är privatperson = konsumentköplagen

Säljare är företag - köpare är företag = köplagen

Säljare är privatperson - köpare är privatperson = köplagen

Säljare är privatperson - köpare är företag = köplagen

 

 

Dolt fel i häst enligt konsumentköplagen

 

Vad anses som fel i häst?

 

Om hästen inte uppfyller det ni angivit i avtalet ska den anses som felaktig enligt konsumentköplagen. Hästen ska även anses som felaktig enligt konsumentköplagen om den avviker från det säljaren har uppgett om hästens egenskaper och kapacitet.

 

Det kan också vara fel i hästen om säljaren inte har upplyst köparen om hästens egenskaper eller användningsområde, om det är information som säljaren känt till eller borde ha känt till. Det gäller däremot endast om köparen kunnat räkna med att bli informerad om den informationen. Det krävs dock att det kan antas att informationen skulle ha påverkat köparens beslut om köpet. Exempel på detta kan vara då en häst köps för att användas som tävlingshäst i hoppning på en specifik nivå och säljaren väljer att inte berätta om något som kommer att hindra hästen för att prestera i den tänkta klassen.

 

Det är även fel i häst om hästen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

 

 

Vad anses som dolt fel i häst?

 

Det finns en presumtion (d.v.s. antagande) i konsumentköplagen som säger att alla fel som visar sig inom sex månader efter att hästen har avlämnats från säljaren ska anses ha funnits vid avlämnandet. Detta gäller dock inte om det kan motbevisas från säljaren, något som ibland kan ske med hjälp av besiktningsprotokoll. Det ska inte heller anses vara ett dolt fel om problemen uppstått på grund av vanvård av hästen. Om felet visar sig efter sex månader från avlämnandet av hästen är det upp till köparen att visa att det är ”klart mera sannolikt” att felet förelåg vid avlämnandet. Det är inte helt lätt att veta när det är just ”klart mera sannolikt”, men vid en bedömning ska det åtminstone inte finnas någon annan rimlig förklaring som är just ”klart mera sannolik”.

 

 

Vad kan du göra när du misstänker dolt fel i häst?

 

För att kunna få någon som helst kompensation från säljaren måste du reklamera det dolda felet hos hästen så snart du har upptäckt det. Om det visar sig att felet förelåg vid avlämnandet har du som köpare möjlighet att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Av sakens natur kan det vara svårt att leverera en ny häst som uppfyller de kriterier som står i avtalet, med tanke på att hästar är levande varelser och inte TV-apparater. Men i vissa särskilda fall kan det finnas möjlighet att få omleverans även när det gäller hästar och de tillfällena uppstår främst när säljaren är ett stort försäljningsstall.

 

Om felet är av mindre betydande art kan det vara passande med ett prisavdrag istället, eftersom att det inte behöver vara så att du som köpare vill bli av med hästen du köpt bara för att du upptäcker någon defekt. Om defekten kan avhjälpas genom exempelvis behandling av visst slag kan säljaren få stå för den kostnaden.

 

Viktigt att komma ihåg är dock att de flesta problem löses genom kommunikation mellan köpare och säljare. Du som köpare behöver meddela säljaren om din upptäckt och se hur säljaren svarar på detta. I många fall är säljaren samarbetsvillig och ni kan lösa problemen gemensamt så att båda parter blir nöjda.

 

I andra fall kan det vara så att säljaren anser att du har fel och att hästen inte är defekt. Om säljaren inte vill kompensera dig för det fel du upptäckt kan du behöva ta ytterligare steg. Beroende på hur du anser att säljaren ska kompensera dig kan det finnas olika vägar att gå. I vissa fall kan det vara bra att vända sig till kronofogden för att få hjälp med ett betalningsföreläggande, i andra fall kan det vara bättre att påbörja en rättslig process med hjälp av ett ombud. Även medling med hjälp av en jurist kan vara effektivt.

 

Om du har råkat ut för att hästen du köpt visat sig vara behäftad med ett fel är du välkommen att boka ett möte med hästjuristen Alicia Abreu Gunnarsson på nummer 070-209 29 70 för ytterligare rådgivning.Tillbaka

Kontakta hästjuristen här: