Abreu Gunnarsson Juridik


VAD HÄNDER VID EN VÅRDNADSTVIST

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > VÅRDNADSTVIST > VAD HÄNDER VID EN VÅRDNADSTVIST

Vad händer om föräldrar inte kan samarbeta om ett gemensamt barn?


Ibland händer det att föräldrar inte längre har möjlighet att komma överens om vad som är deras barns bästa. I bästa fall kommer föräldrarna fram till en gemensam lösning, men i andra fall behöver ytterliga åtgärder vidtas. Den här texten är till för dig som undrar vad du kan göra när du och den andra föräldern har problem med att komma överens om frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge. Vad gör man om man inte kan komma överens om barnets vårdnad?

 

I första hand kan man vända sig till familjerätten i den kommun barnet är folkbokförd. Där kan ni som föräldrar få hjälp att gå på samarbetssamtal. Familjerätten kan också hjälpa till att upprätta ett avtal om ert gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Avtalet som familjerätten upprättar får samma verkan som dom.

 


"Avtalet som familjerätten
upprättar får samma
verkan som dom"Kommer ni föräldrar ändå inte överens är det möjligt att vända sig till tingsrätten. Om det förekommer våld och det behövs ett snabbt beslut angående vårdnaden om barnet kan det vara aktuellt att vända sig till tingsrätten omedelbart, utan att kontakta familjerätten.

 

 

Vad kan domstolen besluta om i en vårdnadstvist?

 

Domstolen kan döma i frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge. Den förälder som har vårdnaden bestämmer över viktiga frågor som rör barnet, såsom vilken skola barnet ska gå i, om barnet ska få ett pass och hur barnet ska vårdas. Det finns två olika typer av vårdnad, gemensam och ensam vårdnad. Boendet bestäms av domstolen när föräldrarna har gemensam vårdnad. Det är möjligt för barnet att bo växelvis mellan föräldrarna, normalt tillämpas då varannan vecka-principen, men det går även att korrigera på annat sätt som är lämpligt för barnets bästa.

 

Domstolen bestämmer över barnets umgänge med föräldrar då ena föräldern har ensam vårdnad. Umgänget kan variera från telefonumgänge till övernattning längre perioder hos umgängesföräldern.


 

Vad händer om man som förälder vänder sig till domstolen vid en vårdnadstvist?

 

Ena föräldern lämnar in en stämningsansökan till domstolen, exempelvis om ensam vårdnad. Stämningsansökan översänds då till den andra föräldern och domstolen kallar in föräldrarna till en muntlig förberedelse. Vid den muntliga förberedelsen utreder domstolen om det finns en möjlighet till en samförståndslösning i frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge. Domstolen pratar dock inte om en samförståndslösning om det skulle strida mot barnets bästa, exempelvis om det har förekommit våld mot barnet. Domstolen kan även besluta om att föräldrarna ska träffa en medlare för att försöka finna en gemensam lösning på frågorna kring barnets vårdnad boende och umgänge.

 

För det fall att domstolen inte får föräldrarna att hitta en samförståndslösning kan domstolen innan huvudförhandlingen begära en utredning av socialnämnden för att utröna vad som kan anses vara barnets bästa avseende vårdnad, boende och umgänge. Utredningen tittar på barnets och föräldrarnas förhållanden. Socialnämnden kan även höra referenspersoner såsom förskolepersonal och nämnden yttrar sig även om vilket beslut som skulle kunna vara i enlighet med barnets bästa.

 

När föräldrarna möts inför huvudförhandling i domstolen utröner domstolen återigen om det finns en möjlighet till samförståndslösning, om det inte skulle strida mot barnets bästa. Om föräldrarna inte kan komma fram till en gemensam lösning för barnet, är det domstolen som får fatta det avgörande beslutet avseende barnets vårdnad, boende och umgänge. Domstolen utgår från barnets bästa. För att avgöra vad som är barnets bästa tittar domstolen bland annat på föräldrarnas samarbetsförmåga, barnets ålder och vilja. Domstolen tar inte hänsyn till vad som kan anses vara mest rättvist för föräldrarna, utan det är endast barnets bästa som har avgörande betydelse.Inledande möte om vårdnadstvist


Om du känner dig osäker på vad du kan göra just nu i din situation har du möjlighet att boka ett inledande möte om vårdnadstvister med en jurist som kan vägleda dig. Kontakta oss direkt för rådgivning.

Juristen Alicia Abreu Gunnarssons erfarenhet

 • År 2019 - nu, Jur.kand. och entreprenör, Abreu Gunnarsson Juridik.
 • År 2019, Biträdande jurist och praktikant, Advokatfirman Defens.
 • År 2017 - 2018, Juridisk rådgivare, Lawline.
 • År 2017, Fraud Analyst, EnterCard.
 • År 2016, Kriminalvårdare, Kriminalvården.

Juristen Alicia Abreu Gunnarssons utbildning

 • År 2021, Advokatkurs del 2, Advokatsamfundet
 • År 2021, Vårdnad, boende och umgänge, Limhamnsgruppen
 • År 2021, Equine Law – Om juridik kring hästar, Fakultetskurser
 • År 2020, Advokatkurs del 1, Advokatsamfundet
 • År 2020, Spanska 30 hp, Stockholms universitet
 • År 2019, Juristexamen, Stockholms universitet.
  Specialkurser, Praktisk retorik, EU internal market samt rättspsykologi.
 • År 2019, Spanska, Folkuniversitetet.
 • År 2014, Studier i entreprenörskap, innovation och marknad, Södertörns högskola.


Juristen Alicia Abreu Gunnarsson på internet

INLEDANDE MÖTE


Innan en vårdnadstvist påbörjas kan du boka ett inledande möte med jur.kand. Alicia Abreu Gunnarsson. Genom det inledande mötet får du grundläggande kunskaper om vårdnadstvister. Läs mer här eller kontakta juristbyrån nedan.

KONTAKTA JURISTBYRÅN