Abreu Gunnarsson Juridik

ABREU GUNNARSSON JURIDIK HJÄLPER DIG MED

VÅRDNADSTVISTER

VÅRDNADSTVISTER


Abreu Gunnarsson Juridik åtar sig uppdrag inom frågor om vårdnad, boende och umgänge, både förebyggande möten, men även tvister i domstol. Kontakta byrån direkt för en första bedömning i ditt ärende.

Information om vårdnadstvister


På Abreu Gunnarsson Juridik kan du få hjälp med vårdnadstvister, vilket innefattar frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Om du har frågor om din situation är du välkommen att ringa juristbyrån och tala med vår jurist som arbetar med vårdnadstvister.

 


Vad är en vårdnadstvist?


Det är ingen som önskar gå in i en fullskalig vårdnadstvist, men ibland uppstår situationer som gör det ytterst nödvändigt för barnens bästa. En vårdnadstvist uppstår när föräldrar till ett barn blir oense om hur vårdnaden över barnet ska fördelas dem emellan. När föräldrarna inte har möjlighet att på egen väg kan komma fram till en bra lösning för barnet, kan de behöva anlita varsitt juridiskt ombud för att få ett slutligt svar på hur vårdnaden ska fördelas. Om föräldrarna med hjälp av ombud inte hittar en gemensam väg att gå fortsätter tvisten i domstol. Du kan läsa mer om hur en vårdnadstvist går till här.

 


Bra att veta om vårdnadstvister


 1. Barnets bästa står alltid i centrum när domstolen ska bestämma om vårdnaden för ditt barn.

 2. Föräldrar kan gemensamt ansöka om att få gemensam vårdnad. Det kommer att beviljas om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa.

 3. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad kan inte domstolen döma ut det.

 4. Barnets rätt att träffa båda föräldrarna centralt vid bestämmande om vårdnad, boende och umgänge.

 5. Att yrka om ensam vårdnad betyder inte automatiskt att du motsätter dig gemensam vårdnad.

 6. Domstolen kan meddela att en medlare ska verka för att ni föräldrar ska komma överens om vårdnaden utan en dom.

 7. Om det blir en vårdnadstvist där domstolen meddelar en dom, blir det offentliga dokument, med rätt för allmänheten att begära ut.

 8. Vid en vårdnadstvist kommer socialnämnden att lämna upplysningar till rätten om era sociala förhållanden. Detta kan vara mer eller mindre ingående beroende på det enskilda fallet.

 9. Vid fråga om vårdnad kan tingsrätten även besluta om barnets boende och umgänge, med beaktande av ovan.

 

 

Vad händer med vårdnaden om man skiljer sig?

 1. Om ni föräldrar har gemensam vårdnad idag och inte yrkar annat i rätten i samband med att ni ansöker om äktenskapsskillnad, kommer ni att fortsatt ha gemensam vårdnad om era barn. Detsamma gäller enskild vårdnad, ni måste påtala inför domstolen att ni vill att vårdnaden ska ändras om ni skiljer er. Detta är dock endast då det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa att vårdnaden förblir densamma.

 2. En dom om vårdnaden av era barn kan meddelas först när fullgörandet av äktenskapsskillnaden genomförts, om ni ansöker om det i samband med äktenskapsskillnaden.

 3. Det är möjligt att få interimistiskt beslut om vårdnaden under betänketiden.
  • Interimistiskt beslut om vårdnaden innebär att domstolen beslutar om vårdnaden till dess att en slutlig dom kommit. Föräldrar kan även avtala om ett tillfälligt beslut på egen hand.
  • Ett interimistiskt beslut meddelas ofta i anslutning till muntlig förberedelse hos tingsrätten.

 4. Ovan avser endast gifta föräldrar. Om ni är sambor och separerar måste ni upprätta ett skriftligt avtal om vårdnaden eller ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten.

 

 

Vad tittar domstolen på vid en vårdnadstvist?


 1. Domstolen försöker se till att barnets grundläggande rättigheter tillgodoses.

 2. Domstolen tittar på föräldrarnas lämplighet vid bedömningen av vårdnad, boende och umgänge.

  Exempel på olämplighet:

  • Hot eller våld mot barnet eller andra föräldern
  • Missbruksproblematik
  • Allvarlig psykisk sjukdom
  • Undanhållande av barnet från den andra föräldern (sabotage)
  • Påverkan på barnet att inte vilja ha kontakt med den andra föräldern
  • Egenmäktighet med barn

 3. Domstolen tittar på om föräldrarna har möjlighet att samarbeta med varandra.

 4. Föräldrarna måste kunna hantera meningsskiljaktigheter, men det innebär inte att de behöver tycka likadant om olika frågor.

 5. Domstolen tittar på vem som kan tillvarata barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

 6. Domstolen beaktar även kontinuiteten för barnet, ex. om den behöver flytta och byta miljö m.m.

 

 

Vad kan man göra för att undvika en vårdnadstvist?

 

 • Det går att få samarbetssamtal angående vårdnad, boende och umgänge via socialnämnden (familjerätten), vilka är kostnadsfria.

 • Socialnämnden kan även godkänna ett skriftligt avtal om vårdnaden.

 • Om socialnämnden godkänner ett avtal om vårdnad får avtalet samma verkan som en dom.

 • Du kan kontakta din hemkommun för att få hjälp från familjerätten.


Vad kan en jurist göra för dig i en vårdnadstvist?


En jurist vägleder dig genom hela processen innan domstol, under domstolsprocessen och efteråt. Du behöver inte heller ha kontakt med den andra föräldern när det pågår en vårdnadstvist, då det är ombuden som för kommunikationen mellan parterna. 


Abreu Gunnarsson Juridik erbjuder även möjligheten till ett inledande möte avseende vårdnadstvister. Mötet tar cirka 1 timme och kostar 2 500 kronor inklusive moms. Mötet hålls på distans via Zoom eller telefon.Kostnader

 

 • Det är vanligt att ha rättsskydd genom sin hemförsäkring. Försäkringsbolaget ersätter ofta dina ombudskostnader vid en vårdnadstvist ett år efter att separation skedde mellan dig och den andra föräldern. 

 • Rättsskyddet täcker ofta 70 till 80 procent av ombudskostnaderna upp till ett visst maxbelopp.

 • Du behöver ha haft en hemförsäkring sammanhängande i två år. Om du inte har haft det finns en eventuell möjlighet till rättshjälp där staten kan täcka vissa kostnader.

 • Rättsskyddet täcker inte ombudskostnader vid äktenskapsskillnad.

 • I vårdnadstvister står vardera part sina egna ombudskostnader, då det inte kan anses som att någon part vinner avseende vårdnaden. Du riskerar därför inte att belastas med den andra förälderns ombudskostnader.

Vad är ensam vårdnad?

Ensam vårdnad, även kallad enskild vårdnad, innebär att barnet endast har en vårdnadshavare. Om du som förälder till barnet har ensam vårdnad medför det att du är den som kan fatta beslut om barnets angelägenheter. Du kan därmed fatta beslut om juridiska, ekonomiska och övriga frågeställningar som kan tänkas uppkomma kring barnet, utan godkännande från den andre föräldern.

Hur en vårdnadstvist går till i 7 steg

Givetvis hade det varit fantastiskt om det alltid gick att komma överens om vårdnaden av barnen. Ibland är det dock inte möjligt och en vårdnadstvist kan då bli ytterst behövlig. Det finns hjälp för dig som önskar när en vårdnadstvist blir aktuell.

Vad händer om föräldrar inte kan samarbeta om ett gemensamt barn?


Ibland händer det att föräldrar inte längre har möjlighet att komma överens om vad som är deras barns bästa. I bästa fall kommer föräldrarna fram till en gemensam lösning, men i andra fall behöver ytterliga åtgärder vidtas. Den här texten är till för dig som undrar vad du kan göra när du och den andra föräldern har fastnat i frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge. 

Kontakta juristen här: