Abreu Gunnarsson Juridik

ABREU GUNNARSSON JURIDIK HJÄLPER DIG MED

MYNDIGHETSJURIDIK

MYNDIGHETSJURIDIK


Abreu Gunnarsson Juridik förstår att kontakten med myndigheter inte alltid uppfattas som lätt, det är trots allt privatpersonen eller företaget mot en stor myndighet.

Med hjälp av juridiken ökar du dina möjligheter att få det beslut du önskar.

Vad kan en myndighetsjurist göra för dig?

På Abreu Gunnarsson Juridik kan du få hjälp med myndighetsjuridik, vilket i själva verket är förvaltningsrätt. Myndighetsjuridik innebär den typ av juridik som har med myndigheter att göra. Juristbyrån kan hjälpa dig att överklaga beslut från migrationsverket, försäkringskassan, kommun, länsstyrelse och så vidare.

 

 

Migrationsverket

 

Beslut som kan vara aktuella hos migrationsverket är exempelvis beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning, studier eller besök. Det kan även vara avslag på förlängt uppehållstillstånd eller en ansökan om arbetstillstånd. Om migrationsverket meddelat avslag på din ansökan om svenskt medborgarskap kan du få hjälp från myndighetsjuristen att överklaga även det.

 

 

Försäkringskassan

 

Abreu Gunnarsson Juridik kan även vara hjälpa dig att överklaga negativa beslut från försäkringskassan. Beslut som kan vara aktuella är bland annat beslut om sjukpenning, SGI (sjukpenninggrundande inkomst), föräldrapenning, förebyggande sjukpenning med mera. Juristbyrån har möjlighet att hjälpa dig att överklaga försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten.

 

 

Kommun

 

Kommunen kan besluta om många olika sakfrågor, exempelvis om en offentlig plats är lämplig att nyttjas till ett event, ett så kallat polistillstånd. Kommunen är också första instans i frågor om bygglov och ansökan om strandskyddsdispens. Om du behöver ett serveringstillstånd, eller alkoholtillstånd som det kallas i folkmun, är det återigen kommunen som är första beslutsfattare. Detsamma gäller för tobakstillstånd. För det fall att kommunen inte beviljar dig det tillstånd du sökt kan du vända dig till Abreu Gunnarsson Juridik för att få hjälp med ett överklagande till nästa instans.

 

 

Hur går det till när du får hjälp av en myndighetsjurist?

 

 1. När du behöver hjälp att ändra ett beslut från en myndighet eller kommun kan du vända dig till Abreu Gunnarsson Juridik som är van med förvaltningsrättsligaärenden.
 2. Du får prata med en jurist som lyssnar på vilket problem du stött på för att se om det är något juristbyrån kan hjälpa dig med.
 3. Om problemet är av sådan karaktär att du kan lösa det bäst själv kommer du att få veta det. Om du ändå önskar hjälp kommer du givetvis att få det om juristbyrån kan hjälpa dig.
 4. Juristen går igenom beslutet och tittar på hur det ser ut i förhållande till gällande rättsläge. Har vi en möjlighet att ändra beslutet från myndigheten eller kommunen?
 5. När juristen har kommit fram till att det finns en chans att ändra myndighetens eller kommunens beslut kommer det faktiska arbetet att påbörjas. Rättskällor letas fram och argumentation för din sak tas fram och ett överklagande tar form.
 6. Efter ett antal timmars arbete är överklagandet av myndighetens beslut färdigt. Du får då möjlighet att gå igenom överklagandet och lämna synpunkter innan det skickas iväg till myndigheten.
 7. När samtliga korrigeringar är färdiga är överklagandet redo att översändas till den aktuella myndigheten. Oavsett om det är migrationsverket, försäkringskassan, pensionsmyndigheten, kommun eller annan myndighet, ska överklagandet skickas till den instans som fattat beslutet. Det är den första beslutsinstansen som ser om överklagandet har kommit in i rätt tid. Det är av yttersta vikt att överklagandet inkommer i tid, annars kommer det inte att prövas av domstolen. När myndigheten ser att överklagandet inkommit i tid skickas det till aktuell domstol, exempelvis mark- och miljödomstolen, migrationsdomstolen eller förvaltningsrätten.
 8. Domstolen går igenom ärendet och återkommer till juristen om en komplettering behövs eller om domstolen önskar ett yttrande angående en specifik sakfråga. Du får veta av juristen vad som händer i processen.
 9. När domstolen har tillräcklig information fattas ett nytt beslut i din fråga och en dom meddelas. Förhoppningsvis är det ett positivt beslut och ärendet avslutas, men du bör vara förberedd på att det kan komma ytterligare ett avslag.
 10. För det fall att du får ett ytterligare avslag går juristen igenom vilka alternativ som finns att tillgå. Ibland kan det finnas anledning att överklaga domstolens beslut, men det kan även vara en hög risk att beslutet inte ändras.
 11. Ärendet avslutas!

När du behöver hjälp med migrationsrätt


Migrationsverket är den myndighet som hanterar migrationsrättsliga ärenden. Du vänder dig till migrationsverket i samband med ansökan om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap, asyl med mera. När migrationsverket slutligen meddelat sitt beslut är det dessvärre inte alltid positivt. Vid negativa beslut från migrationsverket finns det möjlighet att överklaga beslutet, vilket kan leda till ett ändrat beslut. Abreu Gunnarsson Juridik har möjlighet att hjälpa dig med överklaganden till migrationsverket.

När du behöver hjälp med socialrätt


Frågor om socialrätt kan hanteras av flera olika myndigheter, men det är framförallt försäkringskassan eller pensionsmyndigheten som blir aktuella. Försäkringskassan är den myndighet du vänder dig till bland annat för att få ersättning när du blivit sjuk eller när du ska få föräldrapenning. Försäkringskassan meddelar ofta att de kommer att fatta ett negativt beslut innan beslutet slutligen tas och du har då möjlighet att tillföra ytterligare information. Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig med processen innan och efter beslut.

När du behöver hjälp med tillståndsansökningar


Du som företagare behöver många gånger ansöka om tillstånd för att bedriva din särskilda verksamhet. Ibland godkänns inte tillståndet, vilket kan föranleda att du behöver överklaga beslutet för att få bedriva den verksamhet du önskar. Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig att överklaga avslag på din verksamhets tillståndsansökningar.

Kontakta juristen här: